Home

Hva er sentralt regelverk

Sentralt regelverk i oppvekst-, helse- og sosialsektoren

 1. Y5: Gjøre rede for sentralt regelverk som regulerer arbeid i oppvekst-, helse- og sosialsektoren Sentralt regelverk i oppvekst-, helse- og sosialsektoren KILDER Pasientrettighetsloven Pasientens behov Helsepersonelloven Kommunehelsetjenesteloven Psykisk helsevern Offentlig o
 2. NDLA sin visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte opp om elever og lærere i aktivt og deltakende læringsarbeid
 3. Hva er Regelverk i praksis? av. Stine Grimsrud - 25. februar 2015. Vi vil gjøre hverdagen enklere for deg - og har satt i gang prosjektet Regelverk i praksis. Prosjektet er praktisk rettet, og tar utgangspunkt i hvordan Utdanningsdirektoratet og Fylkesmannen på en bedre måte kan hjelpe dere som er skoleeiere,.

Regelverk. Om regelverket Utviklingen av regelverket foregår i nært samarbeid med partene i næringen. I dette arbeidet er Regelverksforum sentralt. På denne arenaen møtes representanter for arbeidstakerne, arbeidsgiverne og myndighetene flere ganger i året,. Hva har loven bestemmelser om? Godkjente virksomheter skal registreres i et sentralt register, hvor det vil være enkelt å finne ut hvilke bedrifter som er godkjente. Hvor ulike direktiver er implementert i norsk regelverk er også beskrevet først i de enkelte lovene og forskriftene..

Hva er sentral godkjenning? Sentral godkjenning av foretak er en frivillig kvalitetsordning som beskriver faglig kompetanse, Direktoratet fører også tilsyn med sentralt godkjente foretak for å se til at de oppfyller kravene i plan- og bygningslovgivningen Arbeidstilsynet Regelverk Regelverk. Om regelverket Oversikt lovene Oversikt forskriftene Høringer. Les videre Om regelverket Lover Forskrifter Høringer. Fant du det du lette etter? Ja. Nei. Hva lette du etter? Send. Meld fra til Arbeidstilsynet Meld ulykke Tips oss. Kontakt oss Kontakt oss Kontorsteder Det er derfor presisert at det ikke er adgang for det offentlige til å stille krav om at foretak er sentralt godkjent for ansvarsrett i forbindelse med offentlige anskaffelser. Det er heller ikke tillatt å sette sentral godkjenning som obligatorisk vilkår for å kunne få tillatelser etter annet regelverk, som for eksempel veglova Hva er menneskerettigheter? Tanken om at det fins universelle rettigheter som gjelder for alle oppstod for mange hundre år siden. I moderne tid har disse rettighetene blitt definert gjennom internasjonale avtaler som de fleste land i verden har blitt enige om å følge

NDL

FG-regelverk - brannalarm. En FG-godkjent brannalarm er ikke bare gunstig for å få rabatt på forsikringen. Det skal også være et kvalitetstegn slik at du kan være trygg på at det du kjøper følger gjeldende krav til brannvarsling. Som med andre produkter som er godkjente under denne ordningen, så er disse testet grundig av fagfolk Sentralt i EØS-avtalen står prinsippet om «de fire friheter», nr. 24 fastsettes det at EUs regler på dette området som skal legges til grunn når en tar standpunkt til hva som er konkurransevridende og hva som ikke er det. Hvilke rettskilder er av betydning. Det er flere regelverk som styrer mulighetene til å gi offentlig støtte Hva er dette? Denne guiden gir deg forskrifter og regelverk. Internkontroll er dermed en form for kvalitetssikring for å sikre at HMS-reglementet etterleves. ansatte kan også gå på kurs, det er kjempefornuftig! Ledere har ofte fokus på at det er lovpålagt, men HMS-arbeid er helt sentralt for å skape en god arbeidsplass, både for.

Hva er Regelverk i praksis? - udirbloggen

 1. Innen filosofien er det en stor debatt om hva som utgjør et normativt utsagn. Det kan hevdes at skillet mellom det beskrivende (hvordan ting er) og det vurderende (hvordan ting bør være) verken er særlig vanntett eller utfyllende. Noen setninger, som for eksempel «dette er en grunn til å handle», ser ut til å ha en beskrivende form, men har et klart vurderende innhold
 2. Regelverk Denne menyen inneholder statlige myndigheters krav som retter seg mot sosiale tjenester, barnevern-, helse- og omsorgstjenestene, folkehelsearbeid og mot helsepersonell, særlig regelverk som tilsynsmyndighetene fører tilsyn med at virksomheter og personell etterlever
 3. Standarder er frivillige verktøy i markedet, mens regelverk er offentlige myndigheters prerogativ og obligatorisk å anvende. Standardenes evne til å møte behovene i markedet er derfor den faktoren som avgjør om de er effektive som støtte for bedre regulering. Veiledninger om standarder og regelverk

Relevant regelverk (lovdata.no) Det sentrale regelverket er personopplysningsloven og personvernforordningen, men Datatilsynet forvalter også særlovgivning på justis- og helsesektoren. Lover. Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) med nasjonale tilpasninger og personvernforordninge Regelverk I Norge har vi 29 yrkesgrupper med yrkestittel som krever autorisasjon. Man kan ikke bruke en slik yrkestittel uten å ha norsk autorisasjon. De lovbestemte kravene for å ha rett til autorisasjon fremgår av helsepersonelloven § 48 De fleste er kjent med beløpsgrensene på kr 10.000 og kr 40.000, men hva er konsekvensen av å overskride disse grensene? Her får du en oversikt over regelverket. Elin Petersen, rådgiver i Sticos. 05.02.18. Bestemmelsene rundt kontanter finner vi i skatte- og merverdiavgiftsloven samt i hvitvaskingsloven. Det er to forskjellige regelverk

Hvilket regelverk gjelder

Om regelverket - Arbeidstilsyne

Hva er sentral godkjenning? - Direktoratet for byggkvalite

Det er anleggseiernes ansvar å sørge for at deres innretning ikke er smittefarlig. Hopp til innhold. Få varsel ved oppdateringer av «Regelverk I forbindelse med tilsynet kan myndigheten gi råd og veiledning om hva som må til for å tilfredsstille regelverket SVAR: Hei! Nettvett er kort fortalt tips og råd om hvordan man bør oppføre seg på nett - hva som er lurt å gjøre og hva man bør unngå. I artiklene under kan du lese mer om hva nettvett er. Hi.. Årlig beiter over 2,2 millioner sauer, geiter, storfe og hester i utmarka (2010). Siden beiting i så utstrakt grad foregår i utmark, vil lovverket som angår utmarka også være relevant for beitebrukeren. Dette innebærer at beitebruk i større eller mindre grad berøres av over 30 lover Brukerretting og brukermedvirkning kan være lovfestet som en individuell rettighet. Det kan også være pålegg til ansvarlige myndigheter om å sørge for at ulike former for brukerrettings- og brukermedvirkningstiltak blir iverksatt. Vi har laget en oversikt over noen enkeltlover og annet regelverk som regulerer dette

Video: Regelverk - Arbeidstilsyne

§ 9-1. Generelle krav - Direktoratet for byggkvalite

Sentralt regelverk . Generelt om ferieloven 3 . Hvem loven omfatter Arbeidstakerbegrepet Moment i vurderingen: •Om vedkommende er i et avhengig arbeids- eller tjenesteforhold •Om vedkommende har plikt til å stille sin personlig arbeidskraft til disposisjon for arbeidsgiver Generell innføring i regelverk for ferie Author Her finner du Statens standardavtaler, Statlige fellesavtaler, anskaffelsesprosedyrer og annet innhold rettet mot regelverk og rammebetingelser Regelverk. Nedenfor følger Kulturhusene bør lokaliseres sentralt i lokalsamfunnet eller regionen. Bygningene skal i størst mulig grad fungere som kulturelle møtesteder for alle grupper. Kulturbygg som mottar tilskudd skal benyttes til kulturformål i minst 20 år etter at midlene er utbetalt

Reiseliv - Hva menes med personvern? - NDLA

Sentralt venekateter, bøyelig rør av plastmateriale som føres inn i en vene og innover mot hjertet, slik at spissen ligger i en stor vene, nær innmunningen i høyre forkammer. Sentralt venekateter brukes først og fremst når man skal måle sentralt venetrykk, og til infusjon av næringsløsninger og medikamenter som virker sterkt irriterende på karveggen i vanlige vener.Hos større barn. Regelverk og standarder Til sammen utgjør arkivloven, arkivforskriften og Riksarkivarens forskrift kjernen i regelverket som regulerer håndteringen av arkiv. På disse sidene finner du informasjon om disse, samt om andre lover, forskrifter og bestemmelser som får følger for arkiv

Reiseliv - Lover og regler i reiselivet - NDLA

Regelverk Arbeidsgiver er forpliktet til å holde seg orienter om hvilket regelverk som gjelder for virksomheten. Her får du en oppdatert oversikt over det mest sentrale HMS-regelverket slik som arbeidsmiljøloven, internkontrollforskriften og arbeidsmiljøforskriftene Retten til privatliv følger blant annet av den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 8 og står sentralt i EUs personverndirektiv (95/46 EF). Disse internasjonale regelsettene ligger til grunn for vår nasjonale personvernlovgivning. Et vesentlig element i personvernet er at den enkelte skal ha kontroll over og i størst mulig grad kunne bestemme over egne personopplysninger.

Gjengangeren - Et universelt utformet samfunn er et bedre

Hva blir det til Den vanligste behandlingsmetoden for restavfall er energiutnyttelse. Det vil si at avfallet brennes, og at energien som oppstår kan brukes til oppvarming eller strømproduksjon Du er her: Forside / Dyr og dyrehold / Dyrehelse / Nytt regelverk for dyrehelse 2021 / Hva er det nye regelverket for dyrehelse, (AHL)? Spørsmål og svar. Spørsmål og svar. som kugalskap og skrapesjuke er likevel ikke inkludert. Disse sykdommene reguleres i annet regelverk EUs webdirektiv om universell utforming av nettsteder og mobilapplikasjoner (WAD) blir en del av norsk rett. Standarden WCAG 2.1 blir også en del av regelverket. Arbeidet er forsinket og regelverket er ikke vedtatt. Ingen krav begynner å gjelde før regelverket er vedtatt. Du kan likevel begynne å sette deg inn i det som kommer Regelverk. Her finner du forskrift om industrivern med veiledning og annet regelverk som kan være relevant. Forskrift om industrivern. Veiledning til forskrift om industrivern (endret februar 2020) Forskrift om industrivern (sist endret 22. mai 2019, ikrafttredelse 01.01.2020).

SHA er sentralt i byggherreforskriften, som kom i 1995 (ny utgave 2010). Den skal verne arbeidstakerne mot farer ved at det tas hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse For anskaffelser underlagt forskrift om offentlige anskaffelser (klassisk sektor) har anskaffelsens anslåtte verdi betydning for hvilke deler av regelverket som må følges Regelverk og standarder for eksplosjonsfarlige områder. Myndigheter setter krav til virksomheter via lover og forskrifter. Slik ivaretar samfunnet helse og sikkerhet i områder hvor det kan være eksplosjonsfarlig atmosfære. Eksplosjonsvernsdokumentet er et sentralt krav i forskriften Nytt regelverk for personvern trådte i kraft 20. juli 2018 og berører alle. Vi har laget en oppsummering hva det innebærer for deg og din bedrift Regelverk. Små bedrifter 18/06/20 Skattefrie inntekter - hva, hvordan og hvor mye? Hva sier loven om permittering? Og hva er egentlig forskjellen på permittering, oppsigelse og nedbemanning? Lønn & HR 01/03/20 Regler for beregning og utbetaling av feriepenger

Hjem Hva er Privat AFP? Regelverk Bedrifter Organisasjoner Aktuelt Om oss Kundeservice Slitertillegg. Regelverk . Vedtekter Vedtekter for Fellesordningen for Avtalefestet pensjon (AFP) ble fastsatt 30. april 2010 og trådte i kraft 1. mai 2010 Regelverk for tannlege I utgangspunktet må alle voksne pasienter betale tannlegeregningen sin selv, men det finnes 15 tilstander/tilfeller som kan gi rett til stønad til dekning av utgifter til tannbehandling. Som Det er også tydeliggjort hva som må dokumenteres dersom kroneterapi anses nødvendig Regelverk og retningslinjer rundt kameraovervåkning . Vi får stadig spørsmål om hva som er lov og ikke rundt kameraovervåkning. I denne artikkelen vil vi klargjøre rundt regelverket, og informere om hva som er viktig å vite. Mange tror kameraovervåkning må godkjennes av Datatilsynet, men det er feil. Det er. For noen bruksområder er det viktig å være klar over grenseoppgangen mellom biocidforordningen og andre lovverk, som for eksempel legemidler, plantevernmidler, kosmetikk og medisinsk utstyr, som beskrevet i biocidforordningens artikkel 2. Det stilles krav til biocidprodukter også i annet regelverk enn i biocidforskriften

Regelverk for regnskapsføring er et hefte hvor vi har samlet sentralt regelverk innen kjerneområdet for autoriserte regnskapsførere. Formålet med heftet er at du skal kunne ha regelverket lett tilgjengelig, slik at du raskt kan finne det du søker svar på Regelverk og takster Du som utfører behandling med refusjon fra Helfo, kan kreve refusjon på bakgrunn av aktuelle takster og regelverk Importguide for nybegynnere Guiden er ment for deg som representerer et firma som skal starte med import av varer til Norge. Den gir deg hovedreglene i forbindelse med import og veileder deg videre til mer utfyllende informasjon om de ulike temaene

Hva er dyrevelferd? Synet på dyr, hvem de er og hvordan de skal behandles, har opptatt oss like lenge. Forholdet til dyr har i noen kulturer vært preget av fellesskapsfølelse og respekt, mens andre har fokusert på dyrenes nytteverdi. De fem friheter har påvirket utviklingen av regelverk for hold av husdyr i hele verden,. For en flerbruksenhet som på grunnlag av funksjonen den utfører på et gitt tidspunkt blir kategorisert som en innretning, kan den ansvarlige legge til grunn IMOs resolusjon A.741 International Safety Management Code (ISM-koden) for den delen av styrings­­systemet som er tilknyttet maritime driftsforhold, se veiledningen til rammeforskriften § 3 om anvendelse av maritimt regelverk i. Regelverk V.11 desember 2019 Side 6 f) Kandidaten har ansvar for å vurdere egen helsetilstand før og under avlegging av prøve og bør avbryte eksamen dersom sykdom oppstår. Prøve som avbrytes av helsemessige grunner, vil som regel bli annullert ved fremvisning av legeerklæring uten ugrunnet opphold Hva du kan gjøre rent praktisk når du er støyplaget i en eksisterende bolig. Her er noen muligheter for å prøve å forbedre situasjonen: Endring i støysituasjonen. Dersom det skjer endringer i støysituasjonen på stedet, kan man kontakte den som er årsak til denne endringen En elsykkel er en sykkel der førerens muskelkraft sammen med kraft fra en elektrisk hjelpemotor sørger for at sykkelen beveger seg fremover. Elsykler selges både som komplette sykler eller som sett du monterer på en vanlig sykkel

Hva er taushetsplikt? Forvaltningsloven § 13 pålegger alle offentlige ansatte taushetsplikt rundt opplysninger man får kjennskap til i arbeidet. Innen helse begrenser taushetsplikten retten til å bringe videre opplysninger om personlige forhold Sentralt regelverk for arealplan Oversikt med lenker over nasjonale lover, forskrifter, regler og retningslinjer for arealplaner. Sist oppdatert: 28.10.202 Derfor er det viktig at du og lederen din snakker sammen om hva som er mulighetene og begrensningene og skriver dette ned i en oppfølgingsplan. Når du har logget inn på Ditt sykefravær , finner du oppfølgingsplanen og kan begynne å fylle ut hvilke arbeidsoppgaver du har Motivet er et sentralt spørsmål. Et annet spørsmål er hva som skulle være motivet hennes. Ikke bare for trusler mot seg selv og samboeren, landets daværende justisminister

Menneskerettigheter - F

Hva er en stiftelse? En stiftelse opprettes når en formuesverdi skal brukes til et spesifikt formål som kan være av humanitær, sosial, økonomisk eller ideell art. En stiftelse er en type selskapsform som opprettes ved at en mengde penger skulle brukes til et bestemt formål Det er mer enn den ekstra lønnen - før kemneren har tatt sitt! Bilen koster dermed 87.500 kroner i året (første år). Det er mer enn den ekstra lønnen - før kemneren har tatt sitt! Dersom alternativet er å kjøpe samme bil, splitter ny mellomstor bil til rundt 250.000 kroner, er altså firmabil det gunstigste. Men er det alternativet Det er så sentralt at det er skrevet inn to steder. Det ene er Redaktørplakaten, som er en avtale mellom Norsk Redaktørforening og Mediebedriftenes Landsforening. Det andre er medieansvarsloven, som ble behandlet av Stortinget så sent som i mai. Det er ikke slik at sjefredaktører kan gjøre hva de vil med mediet de styrer Hva ville du valgt, Erna? «Like muligheter i oppveksten er et helt sentralt mål for regjeringen», sier Høyre i en av sine valgvideoer på sosiale medier

FG-regelverk: Hva betyr det at noe er FG-godkjent

Unntaket er PBL og FUS som får all lønn forhandlet sentralt. I NHO-området er det en forutsetning at det skal avholdes lokale forhandlinger. Overenskomstene i NHO er minstelønnsavtaler med lokale forhandlinger basert på kriteriene knyttet til bedriftens økonomi, framtidsutsikter etc. Forhandlingene skal gjennomføres mellom lokale parter Hentet fra «https://wiki.uib.no/arkiwiki/index.php?title=Sentralt_regelverk&oldid=492

Formålet med regelverket - regjeringen

Sentralt regelverk. Norsk arkivsystem. Noark (Norsk arkivsystem) er en standard for dokumentasjonsforvaltning og arkivdanning. Den stiller krav til arkivstruktur, metadata og funksjonalitet, og er pålagt for journalføring og arkivering av elektroniske saksdokumenter i offentlige organ Buskerud fylkeskommune Arkivplan - Buskerud fylkeskommune Reglement Sentralt regelverk. Opp ett niv. Sentralt regelverk for skadedyrbekjempelse i barnehager og skoler Her gis detaljert informasjon om sentrale punkter i lovverket med presise henvisninger, som skal bidra til å redusere problemer med skadedyr samt besørge miljø- og helsemessig trygge skadedyrbekjempelser i barnehager og skole 2 Regelverk, rammefaktorer og målsettinger I dette kapittelet dekkes følgende læreplanmål: Du skal kunne forklare hvordan gjeldende regelverk, rammefaktorer og målsettinger for pedagogiske virksomheter har betydning for yrkesutøvelsen De er nedfelt i menneskerettighetskonvensjoner, grunnlover og nasjonal lovgivning i mange land. Sentralt i Menneskerettighetserklæringen står artikkel 14, som angir retten til å søke asyl («Enhver har rett til i andre land å søke og ta imot asyl mot forfølgelse.»)

Økologisk regelverk for storfe - NLR Nord Norge623 advokater fikk tilsyn i fjor

HMS: helse, miljø og sikkerhet - enkelt forklart Grønn Job

Hva er regelverk. Vi vil gjøre hverdagen enklere for deg - og har satt i gang prosjektet Regelverk i praksis.Prosjektet er praktisk rettet, og tar utgangspunkt i hvordan Utdanningsdirektoratet og Fylkesmannen på en bedre måte kan hjelpe dere som er skoleeiere, skoleledere og lærere å forstå og handle i tråd med regelverket Stoffer med uakseptabel risiko er/vil bli helt eller delvis. Dette betyr de nye byggereglene for deg. Nye byggeregler vil gjøre det enklere for folk flest å føre opp mindre bygg på egen eiendom. Sjekk hva du står fritt til å gå i gang med nå - og. Det er ikke lov for forbrukere å kjøpe fyrverkeri i klasse IV, raketter i klasse II og III og pyroteknisk vare som kan forveksles med leketøy. På nettstedet til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap finner du en veiledning om godkjenning, innførsel, oppbevaring, erverv, handel og bruk av fyrverkeri Kartverket har et nasjonalt ansvar for geografisk informasjon, drifter det nasjonale eiedomsregisteret og tinglyser fast eiedom og andeler i borettslag

Krever svar fra finansministeren etter høring i Tangen-sakenResultater engelsk 5

normativ - Store norske leksiko

Hjem Hva er slV? Regelverk For bedrifter For organisasjoner O/U-midler Aktuelt Om oss Kundeservice. Regelverk . Sluttvederlagsavtalen. Gjeldende Sluttvederlagsavtale ble sist revidert våren 2010. Den trådte i kraft 1. januar 2011 Hva er nasjonal faglig retningslinje? servert og merket i samsvar med regelverk og råd fra Mattilsynet bør ha en miljøvennlig praksis med lite matsvinn og et mattilbud hvor plantebaserte matvarer og fisk og sjømat er sentralt 2. Metode og prosess Først publisert: 04. Du er her: Regelverk Retningslinjer for likebehandling. Innledning Et fungerende minoritetsvern er sentralt for å fremme effektive og tillitsvekkende markeder for til en saklighetsvurdering hvor det må tas stilling til om tiltaket bygger på et saklig forsvarlig grunnlag ut fra hva som er i selskapets og verdipapirinnehavernes. Regelverksutvikling omfatter identifisering av relevante rettskilder, vurdering av behov for endring i relaterte lover, forskrifter og tilhørende regelverk, samt eventuell bruk av dette rettskildegrunnlaget til å utvikle programkode Veiviser til regelverk for virksomheter. Nettstedet er nedlagt. Du kan finne informasjon fra HMS-etatene her

Hva er en SHA-plan? En SHA-plan er en særstilt sikkerhet- og risiko-plan for bygg- og anleggsprosjekter. Ifølge arbeidstilsynet skal planen omfatte risikovurderinger av hvilke tiltak som er nødvendig for å forebygge skade på liv og helse.. Det er pålagt å utarbeide en unik plan for alle bygg og anleggsprosjekter med profesjonelle byggherrer, før man setter i gang med arbeidet Hva er saken? Regelverkene som er relevante for strømmarkedet kalles EMIR (European Market Infrastructure Regulation), MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) og MAD (Market Abuse Directive) og kommer til å ha store konsekvenser når de implementeres i EU og Norge for hvordan bedrifter kan drive krafthandel (2) Det er lov å bytte når eget lag har ballkontroll (er i besittelse av ballen, eller det er dømt et kast som gir laget ballen). a. Gjelder for alle kamper til og med Jenter/Gutter 16 som spilles på full bane. b. Det er ikke er anledning til å bytte spillere ved spilletidsavbrudd, dersom laget ikke har ballkontroll

 • Fruktpose baby.
 • Bruksanvisning michael kors klokke.
 • Magic wand online.
 • Sjøørret strømstad.
 • Quetzal.
 • Surface tension equation.
 • Endnote oria.
 • Clubs ludwigsburg ab 16.
 • Michael jackson karriere.
 • Beste rentefond.
 • Sunne bakte epler.
 • Prize money ski jumping.
 • Kostka roller test.
 • Bombardier q400.
 • Wahlbeteiligung altersgruppen 2017.
 • Lee jeans dame.
 • King george 2.
 • Baskerland selvstyre.
 • Provmåla huset app.
 • Sandkrabbe.
 • Ungkaren sverige caroline.
 • Storelogen kvarteret.
 • Unfall ilz heute.
 • Japanische gemeinde münchen.
 • Fifa best player 2017 live stream.
 • Voltige pad.
 • Bademote 2017.
 • Alterbok.
 • Fauna fauske.
 • Alcazar segovia.
 • Hur mycket kostar en falabella.
 • Bilder wilder kaiser leinwand.
 • Upload full resolution google photos.
 • Netonnet poeng.
 • Hvilke dekk passer min bil.
 • Wohnung geschwister scholl straße potsdam.
 • Tomatpure lage selv.
 • Buddha hands meaning.
 • Birken løp 2017 resultater.
 • Billige vintersko herre.
 • Autobackup galerie löschen.